Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kinh tế) carten

    * Các từ tương tự:
    Cartel sanctions