Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sự trừng phạt của Cartel
    Các hình phạt áp đặt bởi các thành viên của Cartel nhằm đạt được sự kết dính với mục tiêu chung của cả nhóm