Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monopoly /mə'nɒpəli/  

 • Danh từ
  độc quyền
  hàng hoá được độc quyền; dịch vụ được độc quyền
  ở một số nước thuốc lá là một món hàng độc quyền của chính phủ

  * Các từ tương tự:
  Monopoly power, Monopoly profit