Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (hóa học) cacbonat natri
  (cách viết khác soda-water) nước xô đa (giải khát)
  add some soda to the whiskyplease
  làm ơn cho thêm một ít xô-đa vào rượu uýt-ky
  (cách viết khác soda pop) (Mỹ, khẩu ngữ) nước xô đa ướp hương có ga (có pha chanh, anh đào… để lấy hương)
  a glass of cherry soda
  một cốc xô đa anh đào
  hai cốc xô-đa chanh
  (cách viết khác ice-cream soda) kem xô-đa pha xi rô
  ba cốc kem xô-đa pha xi-rô dâu tây

  * Các từ tương tự:
  soda biscuit, soda jerk, soda jerker, soda pop, soda siphon, soda-fountain, soda-water, sodality