Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soda biscuit /'soudə'biskit/  

  • Danh từ
    bánh quy thuốc muối (có pha natri hyđrocacbonat)