Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soda jerker /'soudə'dʤə:k/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người bán hàng ở quầy nước xô-đa