Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soda siphon /'səʊdə,saifn/  

  • chai xì nước xô-đa