Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soda-fountain /'səʊdə,faʊntin/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    quầy bán giải khát có ga (ở một cửa hàng)