Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soda-water /'soudə,wɔ:tə/  

  • Danh từ
    nước xô-đa (giải khát)