Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bay vút lên
    soaring ambition
    khát vọng cao xa