Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự dập tắt
    sự tôi vôi