Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lều, lán
  Động từ
  shack up [with somebody (together)] (Anh, tiếng lóng)
  ở với nhau không cưới xin

  * Các từ tương tự:
  shack up, shackle, shackle-bolt