Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shackle-bolt /'ʃæklboult/  

  • Danh từ
    cái khoá cùm