Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ngủ đêm, qua đêm (ở đâu)
    (+ with) ở cùng với (ai)