Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (xấu)
    căn nhà tồi tàn, túp lều

    * Các từ tương tự:
    hoveller