Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+ about)
    nhớ lại; hồi tưởng lại (thường là một cách thích thú)

    * Các từ tương tự:
    reminiscence, reminiscent, reminiscently