Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reminiscence /remi'nisns/  

  • Danh từ
    sự nhớ lại, sự hồi ức
    (số nhiều) hồi ký, ký sự
    hồi ký về thời thanh niên của tôi