Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lấy lại (những gì đã chi tiêu, đã mất...)
    chúng ta đã lấy lại các chi phí cho buổi biểu diễn bằng tiền bán vé

    * Các từ tương tự:
    recoupment