Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái gối
  Động từ
  gối
  nó gối đầu lên một cuốn sách

  * Các từ tương tự:
  pillow-block, pillow-fight, pillow-sham, pillowcase, pillowslip, pillowy