Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    êm như gối, mềm như gối