Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pillow-block /'piloublɔk/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) ổ đỡ, ổ tì; đệm, gối tựa