Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pillow-fight /'piləʊfait/  

  • Danh từ
    cuộc đánh nhau bằng gối (của trẻ con)