Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pillow-sham /'pilouʃæm/  

  • Danh từ
    mặt gối rời; khăn phủ gối