Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pillowslip /'piləʊslip/  

  • Danh từ
    như pillowcase