Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pillowcase /'piləʊkeis/  

  • Danh từ
    (cách viết khác pillowslip)
    áo gối