Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều photos /'fəʊtəʊz/) (khẩu ngữ)
    như photograph

    * Các từ tương tự:
    photo finish, photo-, photo-effect, photo-engrave, photo-engraver, photo-flash, photo-flood, photo-offset, photo-oxidation