Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

photo finish /,fəʊtəʊ'fini∫/  

  • Danh từ
    sự bấm ảnh lúc về đích (để định hơn thua trong cuộc đua ngựa)