Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (điện ảnh) bóng đèn nháy