Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    khắc bằng ánh sáng

    * Các từ tương tự:
    photo-engraver