Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhân tình, nhân ngâi (của đàn bà đã có chồng, đàn ông đã có vợ)