Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người con trai theo đuổi một người đàn bà có chồng