Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concubine /'kɒŋkjʊbain/  

  • Danh từ
    nàng hầu, thiếp
    cung phi và tỳ thiếp của vua sống ở hậu cung