Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inamorata /inæmə'rɑ:tə/  

  • Danh từ
    người yêu, tình nhân (đàn bà)