Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dao động
  kim la bàn dao động
  nó dao động giữa những cực đoan chính trị
  radio waves oscillate
  sóng rađiô dao động