Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuốc ngủ
  the juice of this fruit is a mild narcotic
  nước vắt từ thứ quả này là một thứ thuốc ngủ nhẹ
  (thường số nhiều) chất nacotic (ảnh hưởng tới tâm thần)
  nacotic là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe
  một tác nhân nacotic
  Tính từ
  có tác dụng gây ngủ
  a narcotic effect
  tác dụng gây ngủ
  a narcotic substance
  chất gây ngủ

  * Các từ tương tự:
  narcotical