Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lethean /'li:θi:ən/  

  • Tính từ
    (thuộc) sông Mê
    làm cho lú lẫn, làm cho quên lãng