Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người keo kiệt, người bủn xỉn

    * Các từ tương tự:
    miserable, miserableness, miserably, misericord, misericorde, miseriliness, miserliness, miserly, misery