Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misericord /mi'zerikɔ:d/  

  • Danh từ
    phòng phá giới (trong tu viện)
    dao kết liễu (dao găm để kết liễu kẻ thù bị thương)

    * Các từ tương tự:
    misericorde