Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misconception /,miskən'sep∫n/  

  • Danh từ
    sự nhận thức sai, sự quan niệm sai; nhận thức sai, quan niệm sai