Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misapprehension /,misæpri'hen∫n/  

  • Danh từ
    under a misapprehension
    hiểu lầm
    I thought you wanted to see me but I was clearly under a complete misapprehension
    tôi cứ nghĩ là anh muốn gặp tôi, nhưng tôi thấy là tôi đã hoàn toàn hiểu lầm