Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đánh lừa
  ảo tưởng; ảo giác
  your hopes of promotion are a mere delusion
  hy vọng được thăng cấp của anh chỉ là ảo tưởng
  delusions of grandeur
  ảo giác tự đại

  * Các từ tương tự:
  delusional