Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chỉ là
  she's a mere child
  em gái đó chỉ là một đứa bé
  the merest something
  điều nhỏ nhất, điều không quan trọng nhất
  tiếng động nhỏ nhất cũng đủ làm anh ta thức dậy
  Danh từ
  (kèm theo địa danh)
  hồ nhỏ, ao

  * Các từ tương tự:
  merely, meretricious, meretriciously, meretriciousness