Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meretriciously /,merə'tri∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] chỉ hào nhoáng bề ngoài