Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nới lỏng ra
  nút buộc này hãy còn lỏng
  medicine to loosen a cough
  thuốc ho long đờm
  loosen (tighten) the purse strings
  xem purse
  loose somebody's tongue
  làm cho ai nói một cách thoải mái
  rượu chẳng mấy chốc đã cho ông ta nói năng thoải mái
  loosen [something] up
  thư giãn
  anh cần cho cơ bắp thư giãn trước lúc chơi bất cứ môn thể thao nào

  * Các từ tương tự:
  looseness, loosening