Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nới lỏng (mối ghép)
    sự vặn ra (vít)
    sự xới tới (đất)