Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng Latinh
  Tính từ
  [thuộc] Latinh
  the Latin peoples
  những người dân tộc thuộc nền văn hóa La tinh (Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha…)

  * Các từ tương tự:
  Latin America, Latin American, Latin American Economic System, Latin American Free Trade Association (LAFTA), latin church, Latin cross, latinate, latinisation, latinise