Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Giáo hội thiên chúa La Mã