Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Latin cross /'lætin'krɒs/  

  • giá thập tự