Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Latin American Economic System   

  • (Kinh tế) Hệ thống kinh tế Mỹ Latinh
    Một tổ chức liên chính phủ được thành Lập năm 1975 để khuyến khích hợp tác và hội nhập kinh tế trong khu vực Mỹ Latinh