Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

latinise /'lætinaiz/  

  • Động từ
    la tinh hoá (chữ viết)
    chuyển theo phong cách La-tinh (phong tục, tập quán...)
    dùng từ ngữ đặc La-tinh